MR. EDWARD KAGUME KAREMBU

Designation
CLINICAL OFFICER
Email
ekarembu@uonbi.ac.ke
Category
Technical
Name
MR. EDWARD KAGUME KAREMBU